תנאי שימוש באתר הביטוח

 1. האתר הינו חנות וירטואלית המופעלת על ידי למטייל סוכנות לביטוח בע"מ , מרחוב אימבר 7 קרית אריה פתח תקוה . (להלן: "אתר הביטוח של למטייל".)
 2. אתר הביטוח של למטייל מציע לגולשים שירותי ביטוח לנוסעים לחו"ל.
 3. כל תוכניות הביטוח הנמכרות באתר הביטוח של למטייל, מוצעות לגולשים לרכישה בפרמיה הנקובה. כאשר קיימת אפשרות לחלק את תשלום הפרמיה למספר תשלומים בהתאם לבקשת הרוכש . סכום כל תשלום כולל גם את חיוב הריבית שיצורף לפרמיה, בהתאם למספר התשלומים שהתבקש על ידי הרוכש.
 4. אתר הביטוח של למטייל מציע לעיתים תוכניות ביטוח במבצעים מיוחדים. שיפורסמו במהלך התקופה הנקובה בלבד. אין כפל מבצעים.
 5. כל הרוכש באתר הביטוח של למטייל, מצהיר – בעצם ביצוע הרכישה – כי הוא מודע לתקנון האתר ולתנאים החלים על רכישת תוכניות הביטוח באמצעות אתר הביטוח של למטייל. לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד אתר הביטוח של למטייל ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות אתר הביטוח של למטייל ו/או מפעילי האתר על פי תקנון זה.
 6. תנאי הפוליסה המלאים יחייבו את המבטח.
 7. לבירורים ניתן לפנות ללמטייל סוכנות לביטוח בע"מ בטלפון : 077-3334566.

מי זכאי לבצע פעולות רכישה באמצעות האתר:

 1. כל אדם אשר כשיר והנו תושב ישראלי המעוניין לרכוש את אחת מתוכניות הביטוח המוצעות באתר הביטוח של למטייל בהתאם לגילו ולמצב בריאותו של הרוכש.
 2. פעולת רכישה של תוכניות ביטוח באתר הביטוח של למטייל נעשית באמצעות כרטיס אשראי בלבד, שהונפק בישראל על ידי חברות האשראי הפועלת בישראל.
 3. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי אתר הביטוח של למטייל הוא קבלת אישור של חברת האשראי – אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה –לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.
 4. לצורך השלמת פעולת הרכישה, יידרש הרוכש למלא פרטים אישיים, לרבות פרטי התא האלקטרוני שלו באתר האינטרנט. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה.

מי זכאי לבצע פעולות רכישה:

 1. חברת למטייל סוכנות לביטוח בע"מ (להלן: "החברה") מציעה לרכישה באמצעות אתר הביטוח של למטייל תוכניות ביטוח על פי שיקול דעתה הבלעדי. החברה אינה מתחייבת להציע באתר את כל תוכניות הביטוח שהיא מציעה לרכישה במשרדה.
 2. החברה מציעה לרכישה באתר תוכניות ביטוח בפרמיה ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. לחברה שמורה הזכות הבלעדית להוסיף סוג נוסף של תוכניות ביטוח המוצעות באתר ולשנות את הפרמיה בהתאם.
 3. בעת ביצוע פעולת הרכישה יידרש הרוכש להכניס למערכת פרטים אישיים שלו, לרבות שמו וכתובתו וכן מספר וסוג כרטיס האשראי באמצעותו הוא מבקש לבצע את עסקת הרכישה. החברה ו/או מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת.
 4. תוכנית הביטוח הנרכשת תישלח לכתובת הרוכש, כפי שהוכנס על ידו למערכת הפרטים האישיים.
 5. פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של החברה בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מסכים כי החברה תשמור את פרטיו במערכת נתוניה.
 6. מערכת המחשב של החברה מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר הביטוח של למטייל , ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.

ביטול עיסקת הרכישה .

 1. זכותו של הרוכש לבטל בכתב את עסקת הרכישה בתנאי הבא: כאשר ביטול העסקה יעשה לפחות שני ימיי עסקים. קודם למועד בו אמורה תוכנית הביטוח להיכנס לתוקף.

כתובת דואר לפניות: למטייל סוכנות לביטוח בע"מ , אימבר 7 פתח תקוה 49511

כתובת דואר אלקטרונית לפניות [email protected]

תשלום .

 1. חיוב הרוכש בגין הביטוח שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מיידי לאחר רכישת תוכנית הביטוח על ידו, ובכפוף לאישור חברת האשראי.
 2. ברכישת תוכנית הביטוח בתשלומים, בהתאם לתנאי התשלום שיפורטו באתר, יבוצע חיוב הרוכש באמצעות כרטיס האשראי בדרך של חיוב חשבונו אחת לחודש בתשלומים קבועים הכוללים כבר את חיוב הריבית. על תשלומים קבועים אלה, אותם התחייב הרוכש לשלם עבור הביטוח, לא יתווספו סכומים נוספים בגין הפרשי הצמדה ו/או ריבית, ואלה יחויבו במועדי החיוב הרגילים של כרטיס האשראי של הרוכש, בהתאם לתנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי סוג הביטוח.

הגבלת אחריות

 1. תיתכן אפשרות שבאתר נפלו שיבושים, אי התאמות, שגיאות או אי דיוקים, וזאת על אף שהחברה עושה כל שביכולתה למנוע תקלות כאמור, לוודא את תקינותו ורצף פעולתו של האתר וכן את האיכות, האמינות, שלמות ורמת הדיוק והעדכון של המידע, התחשיבים והתוכן הכלולים באתר והשירותים המוצעים בו.
 2. מדיניותה המוצהרת של החברה הנה לתפעל את האתר, לעדכנו ולשפרו באופן רציף ככל שניתן. החברה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להכניס שינויים ושיפורים באתר, בתוכן האתר, בשירותים הניתנים באמצעותו, בציוד ו/או בתוכנות הדרושים לשם השימוש באתר, להפסיק את השימוש באתר, להגביל את שעות השימוש באתר .
 3. מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, למטייל רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק באופן מיידי וללא כל הודעה מוקדמת, את מתן השירותים לפי הסכם זה.
 4. החברה אינה אחראית לנזק, הפסד או אובדן כלשהו שעלול להיגרם לך עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר או בגין ביטול או הפסקת השירותים הניתנים באתר.
 5. המשתמש יודע ומסכים כי החברה אינה יכולה לפקח ולבקר כל מידע והודעה המועלים לאתר על ידי משתמשים אחרים וכי היא לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד או אובדן כלשהו כתוצאה משימושו באתר, במידע ובשירותים המופיעים בו.
 6. האתר ותכנים או שירותים שהגישה אליהם היא באמצעות האתר מוצעים למשתמש כמות שהם ("AS IS"), בלא כל התחייבות, אחריות או מצג כלשהו מצד למטייל בדבר מידת ההתאמה, האמינות, האיכות, העדכון, מידת הדיוק של כל הכלול בו ואפשרויות השימוש בו.
 7. השימוש באתר אינו מהווה תחליף לקבלת שירותי יעוץ מכל סוג שהוא. בכל בעיה או שאלה יש להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ המותאם למשתמש.

תנאים נוספים.

 1. החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עיסקת רכישה הכפופה להוראות התקנון שיהיה באותה עת בתוקף ויפורסם באתר הביטוח של למטייל.
 2. הפרמיה הסופית לתשלום המוצגת באתר כוללת משלוח.
 3. בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.
 4. כל הודעה לרוכש תבוצע לכתובת ו/או על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה בדואר, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנמסרה למשלוח.

"למטייל" לשרותך

מעוניין בשיחה עם נציג? או התקשר 077-3334566